VN  |  EN
Đặc biệt ưu đãi dành cho các bạn trẻ

Dành cho Khách hàng

Đặc biệt ưu đãi dành cho các bạn trẻ

Điều kiện áp dụng
Gói Membership này thay thế cho gói Membership dành cho Sinh viên
Thời hạn áp dụng: Đến hết 9/2013
Các Operation Manager phải kiệm soát chặt chẽ chương trình KM (những thông tin liên quan tới tuổi của Hội viên)
Dành cho tất cả những người dưới 22 tuổi
Khách hàng có thể là sinh viên hoặc người đi làm
Phải chứng minh tuổi khi tham gia chương trình KM
Quảng bá thông qua kênh truyền thông Online: Website & FB
Không áp dụng bất kỳ chương trình KM nào cho mức giá này


This membership option replaces the student membership option
Promotion will expire end of September 2013.
Operations Manager’s must strictly control the promotion (regarding age of new member)
Open to anyone under the age off 22 when joining
They can be student or working person
Must show proof of age when joining
Promote through online channel: website and FB page
No discount to be allowed on these prices
Access anytimes is allowed.
Young person member cannot participate in any other promotion