VN  |  EN

Lịch học

Thứ Năm 22/03/2018

Thứ Năm22/03/2018

 • YOGA L1 - Ananda (Master. Shivangi)
 • 6:30-7:30
 • YOGA L1 - Beginner (Master. Shivangi)
 • 8:00-8:50
 • YOGA L2 - Body Opening (Master. Shivangi)
 • 9:00-10:00
 • YOGA L2 - Chakra Flow (Master. Shivangi)
 • 12:05-13:00
 • YOGA L1 - Yoga Wheel (Master. Satish)
 • 15:30-16:30
 • YOGA L1 - Hatha (Master. Satish)
 • 17:00-18:00
 • YOGA L2 - Hip Opening (Master. Satish)
 • 18:15-19:15

Thứ Sáu 23/03/2018

Thứ Sáu23/03/2018

 • YOGA L1 - Yoga stretch (Master.Lucky)
 • 6:30-7:30
 • YOGA L2 - Traditional Yoga (Master. Balwan)
 • 8:00-8:50
 • YOGA L1 - Yoga Wheel (Master. Balwan)
 • 9:00-10:00
 • YOGA L2 - Body Balance (Master.Lucky)
 • 12:05-13:00
 • YOGA L1 - Back Bend & Twisting (Master.Lucky)
 • 15:30-16:30
 • YOGA L2 - Back bend & Twisting (Master. Balwan)
 • 17:00-18:00
 • YOGA L1 - Yoga Wheel (Master. Balwan)
 • 18:15-19:15

Thứ Năm 22/03/2018

Thứ Năm22/03/2018

 • SH'BAM AL (Tranny)
 • 10:00-10:50
 • BODYPUMP L2 (Emma)
 • 11:00-11:50
 • ZUMBA - AL (Emily)
 • 12:00-13:00
 • BODYSTEP ATHLECTIC L2 (Emily)
 • 16:00-16:50
 • SH'BAM AL (Emma)
 • 17:00-18:00
 • SHAPE UP - AL (Emma)
 • 18:15-19:15

Thứ Sáu 23/03/2018

Thứ Sáu23/03/2018

 • ZUMBA - AL (Emma)
 • 10:00-10:50
 • BUMS & TUMS – L2 (Tranny - Jolie)
 • 11:00-11:50
 • BODYCOMBAT L2 (Jenny)
 • 12:00-13:00
 • FITBALL - AL (Jenny - Tranny)
 • 16:00-16:50
 • STRONG by ZUMBA AL (Jenny)
 • 17:00-18:00
 • BODYPUMP L2 (Tranny)
 • 18:15-19:15

Thứ Năm 22/03/2018

No classes scheduled

Thứ Sáu 23/03/2018

No classes scheduled

Thứ Năm 22/03/2018

No classes scheduled

Thứ Sáu 23/03/2018

No classes scheduled

Thứ Năm 22/03/2018

Thứ Năm22/03/2018

 • YOGA L2 - Morning Stretch (Master. Satish)
 • 6:15-7:15
 • STUDIO 2 - Hatha L2 (Master. Koshi)
 • 6:30-7:30
 • YOGA L2 - Dynamic stretch (Master. Balwan)
 • 9:00-10:00
 • STUDIO 2 - Dynamic Strength L3 (Master. Koshi)
 • 9:15-10:15
 • YOGA L1 - Yoga Wheel (Master. Balwan)
 • 11:45-12:45
 • YOGA L1 - Beginner (Master. Balwan)
 • 15:00-15:50
 • YOGA L1 - Back bend (Master. Balwan)
 • 16:00-16:50
 • YOGA L1 - Hatha (Master.Lucky)
 • 17:00-18:00
 • STUDIO 2 - Ishwara L2 (Master. Balwan)
 • 17:30-18:20
 • YOGA L2 - Hip Opening (Master.Lucky)
 • 18:10-19:10
 • Yoga L1 - Core Strength (Master.Lucky)
 • 19:15-20:00

Thứ Sáu 23/03/2018

Thứ Sáu23/03/2018

 • YOGA L1 - Ananda (Master. Shivangi)
 • 6:15-7:15
 • STUDIO 2 - HATHA L1 (Master. Koshi)
 • 6:30-7:30
 • YOGA L1 - Ananda (Master. Shivangi)
 • 9:00-10:00
 • STUDIO 2 - Back & Twist L2 (Master. Satish)
 • 9:15-10:15
 • YOGA L2 - Dynamic stretch (Master. Koshi)
 • 11:45-12:45
 • YOGA L2 - Dynamic stretch (Master. Satish)
 • 15:00-15:50
 • YOGA L2 - Yoga Wheel (Master. Satish)
 • 16:00-16:50
 • YOGA L2 - Body Opening (Master. Shivangi)
 • 17:00-18:00
 • STUDIO 2 - Sun Salutation (Master. Koshi)
 • 17:30-18:20
 • YOGA L1 - Beginner (Master. Shivangi)
 • 18:10-19:10
 • YOGA L2 - Yoga Stretch (Master. Koshi)
 • 19:15-20:00

Thứ Năm 22/03/2018

Thứ Năm22/03/2018

 • Belly Dance - AL (Alex)
 • 12:00-13:00
 • STRONG by ZUMBA L2 (Jenny)
 • 17:00-17:50
 • SH'BAM AL (Jenny)
 • 18:00-19:00
 • CYCLE BEAT - AL (Eric)
 • 18:30-19:15
 • BUMS & TUMS - AL (Eric)
 • 19:15-20:05

Thứ Sáu 23/03/2018

Thứ Sáu23/03/2018

 • ZUMBA - AL (Martin)
 • 10:00-10:50
 • Belly Dance - AL (Alex)
 • 17:00-17:50
 • BODYSTEP ATHLECTIC L2 (Emma)
 • 18:00-19:00
 • CYCLE BEAT - AL (Emily)
 • 18:30-19:15
 • BODYPUMP L2 (Emily)
 • 19:15-20:05

Thứ Năm 22/03/2018

Thứ Năm22/03/2018

 • I-FIT Butterfly (7 years old up) (Lucy)
 • 17:30-18:00
 • I-FIT Bug (4 to 6 years old) (Lucy)
 • 18:05-18:35

Thứ Sáu 23/03/2018

Thứ Sáu23/03/2018

 • I-DANCE Bug (4 - 6 years old ) (Lee)
 • 17:30-18:00
 • I-DANCE Buttefly (7 years old up) (Lee)
 • 18:05-18:35
 •  
 • Thứ Bảy
  17/03/2018
 • Chủ Nhật
  18/03/2018
 • Thứ Hai
  19/03/2018
 • Thứ Ba
  20/03/2018
 • Thứ Tư
  21/03/2018
 • Thứ Năm
  22/03/2018
 • Thứ Sáu
  23/03/2018
 • Thứ Bẩy
  24/03/2018
 • Chủ Nhật
  25/03/2018
 • 6:30 - 7:30
 • 8:00 - 8:50
 • 9:00 - 10:00
 • 10:15 - 11:00
 • 12:05 - 13:00
 • 15:30 - 16:30
 • 17:00 - 18:00
 • 18:15 - 19:15

Thứ Bảy17/03/2018

 • YOGA L1 - Back Bend & Twisting (Master.Lucky)
 • 8:00-8:50
 • YOGA L2 - Hip Opening (Master.Lucky)
 • 9:00-10:00
 • KIDS YOGA Beginner (Master.Lucky)
 • 10:15-11:00
 • YOGA L1 - Stretch (Master. Koshi)
 • 15:30-16:30
 • YOGA L1 - Back Bend & Twisting (Master. Koshi)
 • 17:00-18:00
 • YOGALATE (Master. Koshi)
 • 18:15-19:15

Chủ Nhật18/03/2018

 • YOGA L1 - Stretch (Master. Satish)
 • 8:00-8:50
 • YOGA L1 - Yoga Ball (Master. Satish)
 • 9:00-10:00
 • KIDS YOGA Beginner (Master. Satish)
 • 10:15-11:00
 • YOGA L1 - Back bend (Master.Lucky)
 • 15:30-16:30
 • YOGA L2 - Hip Opening (Master.Lucky)
 • 17:00-18:00
 • YOGA L2 - Hatha (Master.Lucky)
 • 18:15-19:15

Thứ Hai19/03/2018

 • YOGA L1 - Hatha (Master. Satish)
 • 6:30-7:30
 • YOGA L2 - Stretch (Master. Satish)
 • 8:00-8:50
 • YOGA AL - Dynamic Stretch (Master. Satish)
 • 9:00-10:00
 • YOGA L2 - Hip Opening (Master. Satish)
 • 12:05-13:00
 • YOGA L1 - Back bend (Master. Satish)
 • 15:30-16:30
 • YOGA L2 - Hatha (Master. Balwan)
 • 17:00-18:00
 • YOGA L2 - Hip Opening (Master. Balwan)
 • 18:15-19:15

Thứ Ba20/03/2018

 • YOGA L1 - Darshana (Master. Balwan)
 • 6:30-7:30
 • YOGA L1 - Yoga Wheel (Master. Balwan)
 • 8:00-8:50
 • YOGA L2 - Body Opening (Master. Shivangi)
 • 9:00-10:00
 • YOGA L1 - Darshana (Master. Balwan)
 • 12:05-13:00
 • YOGA L1 - Beginner (Master. Shivangi)
 • 15:30-16:30
 • YOGA L2 - Yoga Stretch (Master. Shivangi)
 • 17:00-18:00
 • YOGA L1 - Ananda (Master. Shivangi)
 • 18:15-19:15

Thứ Tư21/03/2018

 • YOGA L1 - Stretch (Master. Satish)
 • 6:30-7:30
 • YOGA L2 - Dynamic stretch (Master. Satish)
 • 8:00-8:50
 • YOGA L1 - Back Bend & Twisting (Master. Koshi)
 • 9:00-10:00
 • YOGA L2 - Dynamic Stretch Flow (Master. Koshi)
 • 12:05-13:00
 • YOGA L2 - Yoga Stretch (Master. Koshi)
 • 15:30-16:30
 • YOGA L1 - Yoga Wheel (Master. Koshi)
 • 17:00-18:00
 • YOGA L2 - Dynamic Flow (Master. Koshi)
 • 18:15-19:15

Thứ Năm22/03/2018

 • YOGA L1 - Ananda (Master. Shivangi)
 • 6:30-7:30
 • YOGA L1 - Beginner (Master. Shivangi)
 • 8:00-8:50
 • YOGA L2 - Body Opening (Master. Shivangi)
 • 9:00-10:00
 • YOGA L2 - Chakra Flow (Master. Shivangi)
 • 12:05-13:00
 • YOGA L1 - Yoga Wheel (Master. Satish)
 • 15:30-16:30
 • YOGA L1 - Hatha (Master. Satish)
 • 17:00-18:00
 • YOGA L2 - Hip Opening (Master. Satish)
 • 18:15-19:15

Thứ Sáu23/03/2018

 • YOGA L1 - Yoga stretch (Master.Lucky)
 • 6:30-7:30
 • YOGA L2 - Traditional Yoga (Master. Balwan)
 • 8:00-8:50
 • YOGA L1 - Yoga Wheel (Master. Balwan)
 • 9:00-10:00
 • YOGA L2 - Body Balance (Master.Lucky)
 • 12:05-13:00
 • YOGA L1 - Back Bend & Twisting (Master.Lucky)
 • 15:30-16:30
 • YOGA L2 - Back bend & Twisting (Master. Balwan)
 • 17:00-18:00
 • YOGA L1 - Yoga Wheel (Master. Balwan)
 • 18:15-19:15

Thứ Bẩy24/03/2018

 • YOGA L1 - Back Bend & Twisting (Master.Lucky)
 • 8:00-8:50
 • YOGA L2 - Hip Opening (Master.Lucky)
 • 9:00-10:00
 • KIDS YOGA Beginner (Master.Lucky)
 • 10:15-11:00
 • YOGA L1 - Stretch (Master. Koshi)
 • 15:30-16:30
 • YOGA L1 - Back Bend & Twisting (Master. Koshi)
 • 17:00-18:00
 • YOGALATE (Master. Koshi)
 • 18:15-19:15

Chủ Nhật25/03/2018

 • YOGA L1 - Stretch (Master. Satish)
 • 8:00-8:50
 • YOGA L1 - Yoga Ball (Master. Satish)
 • 9:00-10:00
 • KIDS YOGA Beginner (Master. Satish)
 • 10:15-11:00
 • YOGA L1 - Back bend (Master.Lucky)
 • 15:30-16:30
 • YOGA L2 - Hip Opening (Master.Lucky)
 • 17:00-18:00
 • YOGA L2 - Hatha (Master.Lucky)
 • 18:15-19:15
 •  
 • Thứ Bảy
  17/03/2018
 • Chủ Nhật
  18/03/2018
 • Thứ Hai
  19/03/2018
 • Thứ Ba
  20/03/2018
 • Thứ Tư
  21/03/2018
 • Thứ Năm
  22/03/2018
 • Thứ Sáu
  23/03/2018
 • Thứ Bẩy
  24/03/2018
 • Chủ Nhật
  25/03/2018
 • 9:00 - 9:50
 • 10:00 - 10:50
 • 11:00 - 11:50
 • 11:15 - 12:00
 • 12:00 - 13:00
 • 15:00 - 15:50
 • 16:00 - 16:50
 • 17:00 - 18:00
 • 18:15 - 19:15

Thứ Bảy17/03/2018

 • Belly Dance - AL (Alex)
 • 9:00-9:50
 • POWER CORE - L2 (Jenny - Jolie)
 • 10:00-10:50
 • SH'BAM AL (Emma)
 • 11:00-11:50
 • I-Dance (Yoga Studio) (Jenny)
 • 11:15-12:00
 • BODYCOMBAT L2 (Emily)
 • 15:00-15:50
 • POWER CORE - L2 (Emily - Jolie)
 • 16:00-16:50
 • BODYSTEP ATHLECTIC L2 (Emma)
 • 17:00-18:00

Chủ Nhật18/03/2018

 • I-Fit (GF Studio) (Emma)
 • 11:15-12:00
 • ZUMBA - AL (Emma)
 • 15:00-15:50
 • SHAPE UP - L2 (Tranny - Jolie)
 • 16:00-16:50
 • BUMS & TUMS – L2 (Tranny - Jolie)
 • 17:00-18:00

Thứ Hai19/03/2018

 • SH'BAM AL (Jenny)
 • 10:00-10:50
 • ZUMBA - AL (Tranny)
 • 11:00-11:50
 • BODYPUMP L2 (Tranny)
 • 12:00-13:00
 • BODYPUMP L2 (Emma)
 • 16:00-16:50
 • ZUMBA - AL (Tranny)
 • 17:00-18:00
 • POWER CORE - L2 (Tranny)
 • 18:15-19:15

Thứ Ba20/03/2018

 • ZUMBA - AL (Emily)
 • 10:00-10:50
 • FITBALL - L2 (Emma ( Tranny - Jolie))
 • 11:00-11:50
 • STRONG by ZUMBA L2 (Jenny)
 • 12:00-13:00
 • STRONG by ZUMBA L2 (Jenny)
 • 16:00-16:50
 • FITBALL - L2 (Emily - Jolie)
 • 17:00-18:00
 • BODYCOMBAT L2 (Emily - Jenny)
 • 18:15-19:15

Thứ Tư21/03/2018

 • ZUMBA - AL (Tranny)
 • 9:00-9:50
 • N-FLOW - AL (Tranny)
 • 10:00-10:50
 • BODYCOMBAT AL (Emily)
 • 11:00-11:50
 • BODYSTEP ATHLECTIC L2 (Emma)
 • 12:00-13:00
 • POWER CORE - L2 (Emma)
 • 16:00-16:50
 • BODYPUMP L2 (Jenny)
 • 17:00-18:00
 • ZUMBA - AL (Jenny)
 • 18:15-19:15

Thứ Năm22/03/2018

 • SH'BAM AL (Tranny)
 • 10:00-10:50
 • BODYPUMP L2 (Emma)
 • 11:00-11:50
 • ZUMBA - AL (Emily)
 • 12:00-13:00
 • BODYSTEP ATHLECTIC L2 (Emily)
 • 16:00-16:50
 • SH'BAM AL (Emma)
 • 17:00-18:00
 • SHAPE UP - AL (Emma)
 • 18:15-19:15

Thứ Sáu23/03/2018

 • ZUMBA - AL (Emma)
 • 10:00-10:50
 • BUMS & TUMS – L2 (Tranny - Jolie)
 • 11:00-11:50
 • BODYCOMBAT L2 (Jenny)
 • 12:00-13:00
 • FITBALL - AL (Jenny - Tranny)
 • 16:00-16:50
 • STRONG by ZUMBA AL (Jenny)
 • 17:00-18:00
 • BODYPUMP L2 (Tranny)
 • 18:15-19:15

Thứ Bẩy24/03/2018

 • Belly Dance - AL (Alex)
 • 9:00-9:50
 • POWER CORE - L2 (Jenny - Jolie)
 • 10:00-10:50
 • SH'BAM AL (Emma)
 • 11:00-11:50
 • I-Dance (Yoga Studio) (Jenny)
 • 11:15-12:00
 • BODYCOMBAT L2 (Emily)
 • 15:00-15:50
 • POWER CORE - L2 (Emily - Jolie)
 • 16:00-16:50
 • BODYSTEP ATHLECTIC L2 (Emma)
 • 17:00-18:00

Chủ Nhật25/03/2018

 • I-Fit (GF Studio) (Emma)
 • 11:15-12:00
 • ZUMBA - AL (Emma)
 • 15:00-15:50
 • SHAPE UP - L2 (Tranny - Jolie)
 • 16:00-16:50
 • BUMS & TUMS – L2 (Tranny - Jolie)
 • 17:00-18:00
No classes scheduled
No classes scheduled
No classes scheduled
No classes scheduled
 •  
 • Thứ Bảy
  17/03/2018
 • Chủ Nhật
  18/03/2018
 • Thứ Hai
  19/03/2018
 • Thứ Ba
  20/03/2018
 • Thứ Tư
  21/03/2018
 • Thứ Năm
  22/03/2018
 • Thứ Sáu
  23/03/2018
 • Thứ Bẩy
  24/03/2018
 • Chủ Nhật
  25/03/2018
 • 6:15 - 7:15
 • 6:30 - 7:30
 • 8:00 - 8:50
 • 9:00 - 10:00
 • 9:15 - 10:15
 • 11:00 - 11:50
 • 11:45 - 12:45
 • 15:00 - 15:50
 • 16:00 - 16:50
 • 16:30 - 17:30
 • 17:00 - 18:00
 • 17:30 - 18:20
 • 18:10 - 19:10
 • 19:15 - 20:00

Thứ Bảy17/03/2018

 • YOGA L2 - Free Style (Master. Satish)
 • 8:00-8:50
 • YOGA L3 - Hip opening (Master. Satish)
 • 9:00-10:00
 • YOGA L1 - Ananda (Master. Shivangi)
 • 11:00-11:50
 • YOGA L2 - Body Opening (Master. Shivangi)
 • 16:00-16:50
 • STUDIO 2 - Darshana (Master. Balwan)
 • 16:30-17:30
 • YOGA L1 - Beginner (Master. Shivangi)
 • 17:00-18:00

Chủ Nhật18/03/2018

 • YOGA L1 - Stretch (Master. Balwan)
 • 8:00-8:50
 • YOGA L1 - Yoga Ball (Master. Balwan)
 • 9:00-10:00
 • YOGA L1 - Back bend (Master. Balwan)
 • 11:00-11:50
 • YOGA L2 - Stretch (Master. Balwan)
 • 16:00-16:50
 • STUDIO 2 - Beginner (Master. Koshi)
 • 16:30-17:30
 • YOGA L1 - Hip opening (Master. Satish)
 • 17:00-18:00

Thứ Hai19/03/2018

 • YOGA L1 - Darshana (Master. Balwan)
 • 6:15-7:15
 • STUDIO 2 - Ananda (Master. Shivangi)
 • 6:30-7:30
 • YOGA L1 - Yoga Wheel (Master. Balwan)
 • 9:00-10:00
 • STUDIO 2 - Body Opening (Master. Shivangi)
 • 9:15-10:15
 • YOGA L2 - Hatha Flow (Master. Koshi)
 • 11:45-12:45
 • YOGA L1 - Back bend (Master.Lucky)
 • 15:00-15:50
 • YOGA L1 - Hip opening (Master.Lucky)
 • 16:00-16:50
 • YOGA L2 - Yoga Stretch (Master. Shivangi)
 • 17:00-18:00
 • STUDIO 2 - Gentle (Master. Koshi)
 • 17:30-18:20
 • YOGA L2 - Yoga Stretch (Master. Shivangi)
 • 18:10-19:10
 • YOGA L1 - Beginner (Master. Koshi)
 • 19:15-20:00

Thứ Ba20/03/2018

 • YOGA L1 - Yoga Wheel (Master. Koshi)
 • 6:15-7:15
 • STUDIO 2 - Yoga Stretch L2 (Master. Satish)
 • 6:30-7:30
 • YOGA L2 - Back bend & Twisting (Master. Koshi)
 • 9:00-10:00
 • STUDIO 2 - Hip Opening L2 (Master. Satish)
 • 9:15-10:15
 • YOGA L2 - Hip Opening (Master. Satish)
 • 11:45-12:45
 • YOGA L1 - Yoga Wheel (Master. Koshi)
 • 15:00-15:50
 • YOGA L1 - Hatha Flow (Master. Koshi)
 • 16:00-16:50
 • YOGA L1 - Beginner (Master. Satish)
 • 17:00-18:00
 • STUDIO 2 - Hip Opening (Master.Lucky)
 • 17:30-18:20
 • YOGA L2 - Back bend & Twisting (Master. Satish)
 • 18:10-19:10
 • YOGA L2 - Body Balance (Master.Lucky)
 • 19:15-20:00

Thứ Tư21/03/2018

 • YOGA L1 - Gentle (Master.Lucky)
 • 6:15-7:15
 • STUDIO 2- Morning Yoga (Master. Koshi)
 • 6:30-7:30
 • YOGA L2 - Traditional Yoga (Master. Balwan)
 • 9:00-10:00
 • STUDIO 2 - Body Balance L2 (Master.Lucky)
 • 9:15-10:15
 • Yoga L1 - Core Strength (Master.Lucky)
 • 11:45-12:45
 • YOGA L1 - Ananda (Master. Shivangi)
 • 15:00-15:50
 • YOGA L1 - Ananda (Master. Shivangi)
 • 16:00-16:50
 • YOGA L2 - Yoga Wheel (Master. Balwan)
 • 17:00-18:00
 • STUDIO 2 - Yoga Stretch L1 (Master. Shivangi)
 • 17:30-18:20
 • YOGA L1 - Ishwara (Master. Balwan)
 • 18:10-19:10
 • YOGA L1 - Ananda (Master. Shivangi)
 • 19:15-20:00

Thứ Năm22/03/2018

 • YOGA L2 - Morning Stretch (Master. Satish)
 • 6:15-7:15
 • STUDIO 2 - Hatha L2 (Master. Koshi)
 • 6:30-7:30
 • YOGA L2 - Dynamic stretch (Master. Balwan)
 • 9:00-10:00
 • STUDIO 2 - Dynamic Strength L3 (Master. Koshi)
 • 9:15-10:15
 • YOGA L1 - Yoga Wheel (Master. Balwan)
 • 11:45-12:45
 • YOGA L1 - Beginner (Master. Balwan)
 • 15:00-15:50
 • YOGA L1 - Back bend (Master. Balwan)
 • 16:00-16:50
 • YOGA L1 - Hatha (Master.Lucky)
 • 17:00-18:00
 • STUDIO 2 - Ishwara L2 (Master. Balwan)
 • 17:30-18:20
 • YOGA L2 - Hip Opening (Master.Lucky)
 • 18:10-19:10
 • Yoga L1 - Core Strength (Master.Lucky)
 • 19:15-20:00

Thứ Sáu23/03/2018

 • YOGA L1 - Ananda (Master. Shivangi)
 • 6:15-7:15
 • STUDIO 2 - HATHA L1 (Master. Koshi)
 • 6:30-7:30
 • YOGA L1 - Ananda (Master. Shivangi)
 • 9:00-10:00
 • STUDIO 2 - Back & Twist L2 (Master. Satish)
 • 9:15-10:15
 • YOGA L2 - Dynamic stretch (Master. Koshi)
 • 11:45-12:45
 • YOGA L2 - Dynamic stretch (Master. Satish)
 • 15:00-15:50
 • YOGA L2 - Yoga Wheel (Master. Satish)
 • 16:00-16:50
 • YOGA L2 - Body Opening (Master. Shivangi)
 • 17:00-18:00
 • STUDIO 2 - Sun Salutation (Master. Koshi)
 • 17:30-18:20
 • YOGA L1 - Beginner (Master. Shivangi)
 • 18:10-19:10
 • YOGA L2 - Yoga Stretch (Master. Koshi)
 • 19:15-20:00

Thứ Bẩy24/03/2018

 • YOGA L2 - Free Style (Master. Satish)
 • 8:00-8:50
 • YOGA L3 - Hip opening (Master. Satish)
 • 9:00-10:00
 • YOGA L1 - Ananda (Master. Shivangi)
 • 11:00-11:50
 • YOGA L2 - Body Opening (Master. Shivangi)
 • 16:00-16:50
 • STUDIO 2 - Darshana (Master. Balwan)
 • 16:30-17:30
 • YOGA L1 - Beginner (Master. Shivangi)
 • 17:00-18:00

Chủ Nhật25/03/2018

 • YOGA L1 - Stretch (Master. Balwan)
 • 8:00-8:50
 • YOGA L1 - Yoga Ball (Master. Balwan)
 • 9:00-10:00
 • YOGA L1 - Back bend (Master. Balwan)
 • 11:00-11:50
 • YOGA L2 - Stretch (Master. Balwan)
 • 16:00-16:50
 • STUDIO 2 - Beginner (Master. Koshi)
 • 16:30-17:30
 • YOGA L1 - Hip opening (Master. Satish)
 • 17:00-18:00
 •  
 • Thứ Bảy
  17/03/2018
 • Chủ Nhật
  18/03/2018
 • Thứ Hai
  19/03/2018
 • Thứ Ba
  20/03/2018
 • Thứ Tư
  21/03/2018
 • Thứ Năm
  22/03/2018
 • Thứ Sáu
  23/03/2018
 • Thứ Bẩy
  24/03/2018
 • Chủ Nhật
  25/03/2018
 • 10:00 - 10:50
 • 11:00 - 11:50
 • 12:00 - 13:00
 • 17:00 - 17:50
 • 18:00 - 19:00
 • 18:30 - 19:15
 • 19:15 - 20:05

Thứ Bảy17/03/2018

 • ZUMBA - AL (Tranny)
 • 10:00-10:50
 • N-FLOW - AL (Tranny)
 • 11:00-11:50
 • Belly Dance - AL (Alex)
 • 17:00-17:50
 • SHAPE UP - AL (Tranny)
 • 18:00-19:00

Chủ Nhật18/03/2018

 • ZUMBA - AL (Ngọc)
 • 17:00-17:50
 • BODYPUMP L2 (Emily)
 • 18:00-19:00

Thứ Hai19/03/2018

 • BODYPUMP L2 (Nathan)
 • 17:00-17:50
 • ZUMBA - AL (Jenny)
 • 18:00-19:00
 • CYCLE BEAT - AL (Eric)
 • 18:30-19:15
 • POWER CORE - AL (Jenny)
 • 19:15-20:05

Thứ Ba20/03/2018

 • Belly Dance - AL (Alex)
 • 12:00-13:00
 • ZUMBA - AL (Tranny)
 • 17:00-17:50
 • BODYPUMP L2 (Tranny)
 • 18:00-19:00
 • CYCLE BEAT - AL (Emma)
 • 18:30-19:15
 • ZUMBA - AL (Emma)
 • 19:15-20:05

Thứ Tư21/03/2018

 • POWER CORE - L2 (Emily - Jolie)
 • 17:00-17:50
 • BODYCOMBAT L2 (Emily)
 • 18:00-19:00
 • CYCLE BEAT - AL (Eric)
 • 18:30-19:15
 • SHAPE UP - AL (Tranny)
 • 19:15-20:05

Thứ Năm22/03/2018

 • Belly Dance - AL (Alex)
 • 12:00-13:00
 • STRONG by ZUMBA L2 (Jenny)
 • 17:00-17:50
 • SH'BAM AL (Jenny)
 • 18:00-19:00
 • CYCLE BEAT - AL (Eric)
 • 18:30-19:15
 • BUMS & TUMS - AL (Eric)
 • 19:15-20:05

Thứ Sáu23/03/2018

 • ZUMBA - AL (Martin)
 • 10:00-10:50
 • Belly Dance - AL (Alex)
 • 17:00-17:50
 • BODYSTEP ATHLECTIC L2 (Emma)
 • 18:00-19:00
 • CYCLE BEAT - AL (Emily)
 • 18:30-19:15
 • BODYPUMP L2 (Emily)
 • 19:15-20:05

Thứ Bẩy24/03/2018

 • ZUMBA - AL (Tranny)
 • 10:00-10:50
 • N-FLOW - AL (Tranny)
 • 11:00-11:50
 • Belly Dance - AL (Alex)
 • 17:00-17:50
 • SHAPE UP - AL (Tranny)
 • 18:00-19:00

Chủ Nhật25/03/2018

 • ZUMBA - AL (Ngọc)
 • 17:00-17:50
 • BODYPUMP L2 (Emily)
 • 18:00-19:00
 •  
 • Thứ Bảy
  17/03/2018
 • Chủ Nhật
  18/03/2018
 • Thứ Hai
  19/03/2018
 • Thứ Ba
  20/03/2018
 • Thứ Tư
  21/03/2018
 • Thứ Năm
  22/03/2018
 • Thứ Sáu
  23/03/2018
 • Thứ Bẩy
  24/03/2018
 • Chủ Nhật
  25/03/2018
 • 17:30 - 18:00
 • 18:00 - 18:30
 • 18:05 - 18:35

Thứ Bảy17/03/2018

 • YOGA L1 - Beginner (Master. Shivangi)
 • 18:00-18:30

Chủ Nhật18/03/2018

 • YOGA L1 - Beginner (Master. Balwan)
 • 18:00-18:30

Thứ Hai19/03/2018

 • I-DANCE Bug (4 - 6 years old ) (Lee)
 • 17:30-18:00
 • I-DANCE Buttefly (7 years old up) (Lee)
 • 18:05-18:35

Thứ Ba20/03/2018

 • I-FIT Butterfly (7 years old up) (Lucy)
 • 17:30-18:00
 • I-FIT Bug (4 to 6 years old) (Lucy)
 • 18:05-18:35

Thứ Tư21/03/2018

 • I-DANCE Bug (4 - 6 years old ) (Lucy)
 • 17:30-18:00
 • I-DANCE Buttefly (7 years old up) (Lucy)
 • 18:05-18:35

Thứ Năm22/03/2018

 • I-FIT Butterfly (7 years old up) (Lucy)
 • 17:30-18:00
 • I-FIT Bug (4 to 6 years old) (Lucy)
 • 18:05-18:35

Thứ Sáu23/03/2018

 • I-DANCE Bug (4 - 6 years old ) (Lee)
 • 17:30-18:00
 • I-DANCE Buttefly (7 years old up) (Lee)
 • 18:05-18:35

Thứ Bẩy24/03/2018

 • YOGA L1 - Beginner (Master. Shivangi)
 • 18:00-18:30

Chủ Nhật25/03/2018

 • YOGA L1 - Beginner (Master. Balwan)
 • 18:00-18:30