VN  |  EN
Pick a Prize – Ai cũng trúng giải

Dành cho Khách hàng

Pick a Prize – Ai cũng trúng giải

Tham gia dễ dàng:
 
Với mỗi hóa đơn trị giá 18 triệu, Hội viên sẽ nhận 1 mã rút thăm quà tặng.
* 18 triệu = 1 mã quà    * 36 triệu = 2 mã quà    *…
Giá trị hóa đơn càng cao, số lượng quà nhận được càng lớn.
Rút thăm trúng thưởng ngay tại thời điểm thanh toán.
 
Thời gian áp dụng: từ 1/8 – 30/9
 
Lưu ý: * Chỉ áp dụng cho 1 lần thanh toán (membership và/hoặc PT)
             * Chỉ áp dụng cho cá nhân, không áp dụng cho 2 người hoặc nhóm
           * Không áp dụng cùng các chương trình khác

 


Everyone a winner
Total prize fund up to 500 millions VND
 
How to enroll:
 
Any spending 18 millions VND, you will get a ticket to pick a prize.
* 18 mils VND = 1 ticket     *36 mils VND = 2 tickets     * and more…
The more you spend, the more you win.
Pick your prize right at the time of purchasing.
 
Time: 1st August – 30th September
 
Notice: * Applied for a single transaction (membership and/or PT)
            * Applied for single person (not for 2 or group)
            * Cannot be combined with any other promotion.

NShape Fitness